Bản quyền và sở hữu

1. Tên thương nhân, tổ chức sở hữu website:

– Tên đăng ký: Công Ty TNHH HALOVA

– Email: nuochoahalova@gmail.com

2. Số Gấy phép/chứng nhận: Giấy phép đăng ký kinh doanh:

Số:              Nơi cấp: Sở KH & ĐT TP.HCM

3. Bản quyền:

Website www.nuochoahalova.com là bản quyền và thuộc sở hữu hợp pháp của